Historia
historia PDF


1886
 • W czasach zaborów, utworzona została pierwsza szkoła zawodowa (niemiecka) Die staatliche gewerbliche Fortbildungsschule, a w 1900 r. Handlowa Szkoła Dokształcająca Kaufmännische Fortbildungsschule. Niestety nie posiadamy dokumentów z lat 1886-1917. Ostatnio odnalezione w archiwum szkolnym dokumenty dotyczą Kupieckiej Szkoły Dokształcającej, do której w latach 1917-1931 uczęszczało 281 uczniów oraz Dokształcającej Szkoły Zawodowej, którą w latach 1925-1939 ukończyło 1625 uczniów. Szkoła kształciła młodzież dla zakładów rzemieślniczych oraz małych firm prywatnych, których właściciele prowadzili praktyki zawodowe dla uczniów. W 1945 roku powstała Publiczna (pózniej Państwowa) średnia Szkoła Zawodowa. Uczęszczali do niej uczniowie różnych zawodów, odbywający praktyki w zakładach pracy.
1948
 • Przydzielono szkole budynek byłego pałacu Gałeckich w krotoszyńskim parku. 1 marca 1951 uruchomiono szkolny warsztat metalowy, a 30 sierpnia 1951 zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Krotoszynie. Nauka trwała 2 lata i dawała kwalifikacje zawodowe w specjalności ślusarz metalowy. Z końcem roku szkolnego 1953/54 wstrzymano nabór do klas dla młodzieży niepracującej. Administrację i majątek szkoły zlecono dyrekcji Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie. Urządzenia i wyposażenie warsztatów szkolnych przekazano innym szkołom. Przy Technikum Przemysłu Mięsnego utworzono Wydział Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących.
1964
 • 1 września powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca), szkole przydzielono pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, dyrektorem szkoły zostaje Alfons Lorkiewicz
1966
 • 1 września szkoła zostaje przeniesiona do internatu Liceum Pedagogicznego przy ul. Armii Czerwonej 81 (obecnie Zdunowska ), budynek ten szkoła zajmuje do chwili obecnej
1969
 • Szkoła przejmuje całość pomieszczeń w budynku internatu
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Tadeusz Łukomski
1971
 • Szkoła przejmuje pomieszczenia w tzw. Pawilonie (na boisku Szkoły Podstawowej nr 5)
1973
 • 30 listopada dyrektor A. Lorkiewicz przechodzi na emeryturę . Dyrektorem szkoły zostaje mgr Wiesław Skotarek ( dotychczasowy wicedyrektor Technikum Ceramicznego w Krotoszynie)
1974
 • 1 lutego zostaje w szkole uruchomiony oddział dla dorosłych
1975
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Ignacy Czerwonka
1978
 • Szkoła otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
1980
 • 1 grudnia w związku z przejściem I. Czerwonki do pracy w innej szkole stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Antoni Azgier
1981
 • 13 grudnia w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zajęcia w szkole zostają zawieszone
1982
 • 4 stycznia zostały wznowione zajęcia lekcyjne
 • 1 września rozpoczyna funkcjonowanie w naszej szkole Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
1984
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Orłowski
1987
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Żak , A. Orłowski zostaje pedagogiem szkolnym
1991
 • Dyrektor W. Skotarek przechodzi na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr Antoni Azgier
 • Sostaje utworzony Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w skład którego wchodzą
  • Technikum Elektryczne
  • Technikum Elektroniczne
  • Szkoła Zasadnicza
  • Szkoła Zasadnicza Specjalna
  • Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
  • Szkoła Zawodowa dla Pracujących
1992
 • 31 stycznia dyrektor A. Azgier składa rezygnację. Obowiązki dyrektora pełni do 30 kwietnia wicedyrektor mgr Elżbieta Żak
 • 1 maja dyrektorem szkoły zostaje inż. Anna Dudek
 • 1 września wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Talaga
1996
 • 26 stycznia odbywa się pierwsza w dziejach szkoły studniówka
 • Mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik absolwentów Technikum
1997
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje przeniesiona do nowo powstałego Zespołu Szkół Specjalnych
 • Użytkowane dotychczas przez szkołę pomieszczenia w Pawilonie zostają przekazane Szkole Podstawowej nr 5
 • Sukces ucznia kl. V technikum Sławomira Sztajera; zajął on III miejsce w IX Olimpiadzie Filozoficznej na szczeblu okręgu i uzyskał indeks UAM
1999
 • W szkole rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe
2001
 • Rozpoczyna się nabór uczniów do Technikum Mechanicznego na podbudowie Szkoły Zawodowej
 • Uczeń klasy III Szkoły Zasadniczej Paweł Grobelny odnosi największy w dziejach szkoły sukces zwyciężając w Warszawie w I Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Wiedzy o Ochronie Pracy i BHP dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle
2002
 • Dyrektor szkoły A. Dudek przechodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Grobelny
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3 zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie
 • Po rezygnacji A. Talagi wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Marzena Budnik
2003
 • Elżbieta Żak, wieloletni wicedyrektor szkoły, odchodzi na emeryturę. Funkcję wicedyrektora obejmuje Karol Olejniczak.
 • Rozpoczęcie zabiegów o nową salę gimnastyczną przez dyrektora szkoły
 • Odczytanie przez przedstawicieli szkoły petycji na posiedzeniu Rady Powiatu
2004
 • 1 sierpnia po rezygnacji K. Olejniczaka wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Eugeniusz Janiczek
 • Oddanie nowoczesnych pomieszczeń pod Centrum Informatyczne (centrum multimedialne, pracownie informatyczne)
 • Unowocześnienie pracowni elektrycznej
 • Zainstalowanie szkolnej telewizji
2005
 • 1 sierpnia po rezygnacji Marzeny Budnik wicedyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Kazimiera Waśkowiak
 • Oddanie do użytku nowo wyremontowanego pokoju nauczycielskiego
 • Generalny remont korytarza szkolnego
 • Założenie systemu monitorowania sponsorowanego przez fundusz prewencyjny PZU
 • Unowocześnienie pracowni przedmiotowych: pracownia elektryczna, fryzjerstwa, historyczna, polonistyczna i językowa
 • Wyburzenie budynków gospodarczych przez firmę PPUH Gembiak-Mikstacki, Edmund Pestka - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "EP,a", zainicjowanych przez Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej
 • Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i nadania szkole imienia Jana Pawła II i odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz płaskorzeĽby z udziałem biskupa Stanisława Napierały, pana Starosty Leszka Kulki, Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Szczotki, burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia, dyrektora delegatury kuratorium w Poznaniu Małgorzaty Kasprzyckiej oraz przybyłych gości: senatora RP pana Zbigniewa Trybuły, posła RP pana Andrzeja Dery oraz Rady Powiatu Krotoszyńskiego
 • Zainicjowanie pierwszej wymiany zagranicznej. Pobyt gości z Niemiec w Polsce w listopadzie
 • Rozpoczęcie akcji Sztandar dla szkoły ( I wpłata sponsora)
 • Wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w ramach EFZ (pracownia informatyczna 15 stanowisk, centrum multimedialne 4 stanowiska)
2006
 • Szkoła otrzymuje sztandar
 • Rozpoczyna działalność Technikum Uzupełniające
 • W szkole odbył się I Papieski Bieg Pokoju
2007
 • I miejsce szkoły w konkursie honorowego krwiodawstwa - "Złote serce"
2008
 • Zwycięstwo szkoły w I Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku
 • Udział pocztu sztandarowego szkoły w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w Śremie
 • Wizyta w szkole długoletniego przyjaciela Jana Pawła II, p. Eugeniusza Mroza
2009
 • Zwycięstwo szkoły w konkursie krwiodawstwa „Złote serce”
 • Na terenie naszej szkoły odbył się Dzień Turecki z udziałem gości z Turcji
2010
 • Spotkanie ze Starosta Krotoszyńskim  z okazji XX -lecia samorządu
 • Spotkanie z posłem na Sejm RP Maciejem Orzechowskim
2011
 • Zwycięstwo szkoły w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
 • W szkole odbył się IX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej
 • I Zjazd Absolwentów – 20 lat Szkolnictwa Średniego w Trójce
 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego COMENIUS
2012
 • Mariusz Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Wizyta w szkole p. Eugeniusza Mroza (przyjaciel Jana Pawła II z lat szkolnych)
2013
 • Otwarto nowy kierunek kształcenia – kelner
 • Pod hasłem „Wybieramy szkoły w Krotoszynie – szkoła zawodowa szkołą pozytywnego myślenia” zorganizowano w naszej szkole I Edukacyjne Targi
 • Mariusz Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2014
 • Odbyły się II Edukacyjne Targi Pracy „Zawód -Sukces- Praca”
 • Pierwsze praktyki zagraniczne dla naszych uczniów (hotele w Brandenburgii)
 • Klaudia Radziszewska  otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2015
 • Odbyły się III Edukacyjne Targi Pracy „Zawód -Sukces -Praca”
 • Umowa o współpracy z firmą Mahle Polska
 • Praktyki uczniów na Rodos (Grecja)
 • Jubileusz X -lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II
 • Zawarto umowę o współpracy z Restauracją Wawrzyniak
 • Udział szkoły w Żakinadzie z okazji 600-lecia Krotoszyna
 • Szkoła otrzymuje Nagrodę Ministra Gospodarki
 • Anna Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2016
 • Zawarto umowę o współpracy partnerskiej z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą
 • Szkoła została nominowana do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego w kategorii oświata „Krotoszyński Dąb”
 • Rozpoczynają działalność Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Spotkanie z senatorem RP - p. Łukaszem Mikołąjczykiem
2017
 • Nominacja Marioli Ilnickiej do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego w kategorii oświata „Krotoszyński Dąb”
 • I Festiwal Zawodów w Trójce
 • Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę nr 1 I stopnia
 • 1 września nowym dyrektorem szkoły została mgr inż. Izabela Kossakowska
 • Patrycja Kuś otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2018

 

 • wicedyrektorem szkoły zostaje pani mgr Mariola Ilnicka, a kierownikiem szkolenia praktycznego mgr inż. Robert Szczotka

 

2019
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
 • Funkcjonować zaczyna Technikum pięcioletnie
 • Wygaszone została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
2020

 • kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje mgr Andrzej Smółkowski

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!