pielegniarka
Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną PDF

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centylek” działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym .

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce / higienistce szkolnej Karty badania profilaktycznego ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki/ higienistki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

 

  • wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  • określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  • innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

 

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.

Przypominamy, że pielęgniarce/higienistce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów zmieniających szkołę w trakcie roku szkolnego.

 
Dyżur pielęgniarki PDF

 

Godziny otwarcia gabinetu pielęgniarki szkolnej

 

 

Dzień

 

 

Godzina

 

 

Poniedziałek

 

7.30   -  11.25

 

 

Wtorek

 

 

12.05 -  15.35

 

 

Środa

 

 

7.30   -  11.00

 

 

Czwartek

 

 

11.35 -  15.35

 

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!